Utbyggnad av Ersta sjukhus

Dokument

» PM: Att tillgodose kulturvärden och utveckla stadsmiljön i områden av riksintresse
Mars 2014
Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret
» Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten 9 i stadsdelen Södermalm (utbyggnad av ca 18 000 kvm BTA för vård- och utbildningsändamål, ca 50 studentlägenheter) Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret
» Protokollsutdrag: §17 Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten 9 i stadsdelen Södermalm Stockholms stad
Stadsbyggnadsnämnden
» Underlag för behovsbedömning för detaljplan för Ersta 24 och Rabatten 9 i stadsdelen Södermalm Stockholms
Stadsmuseum
Stockholms byggnadsordning
Den enhetliga höjdskalan i det sena 1800-talets stadslandskap utgör grunden för innerstadens stadsbild och siluett. Det sena 1800-talets stadsplanestruktur med gatumönster, kvartersindelning, hushöjder m.m. har ett särskilt värde. Komplettering kan företrädesvis ske på redan exploaterad, men dåligt utnyttjad mark. En samverkan med omgivningen i fråga om skala och volym eftersträvas.